Goda villkor i leverantörsledet

Vårt mål är att ha en tydlig policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsleden.

 

 

Ansvar och goda villkor i leverantörskedjan

Vi tar ansvar för att det vi köper in är tryggt och säkert. Vi har tydliga kravställningar till våra leverantörer och kräver ansvarstagande i hela kedjan, från inköp av råvaror och förpackningsmaterial till andra inköp och tjänster. Denna uppförandekod är baserad på internationella standarder gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljökrav (bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och de 10 principerna, OECDs riktlinjer och ILO-konvektionerna).

100% hållbart certifierade i alla led

Vi arbetar ständigt med att identifiera förbättringar och nya risker. Vårt övergripande mål inför 2030 är därför att nå 100% hållbart certifierade inköp i alla led. För att kunna påverka andra internationella aktörer på marknaden gick vi 2020 med i Juice CSR som är ett samarbetsnätverk för integrerat hållbarhetsarbete inom fruktjuicesektorn.

Socialt ansvar

Vi arbetar aktivt för samsyn i socialt ansvar i försörjningskedjan genom att se till att Kiviks Musteris uppförandekod följs. Internt arbetar vi enligt lagkrav, både enligt svensk och europeisk rätt, har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och definierade kärnvärden för en god intern kultur. Vi har också ett strukturerat hållbarhetsarbete (certifierat enligt ISO14001).