Forskning och samarbeten

För miljön

Vi älskar platsen vi befinner oss på, och vill ta hand om den. Genom forskning och utveckling kan vi säkra en hållbar livsmedelsproduktion även i framtiden. Därför tar vi – som en av Sveriges största äppelodlare – vårt ansvar och samarbetar aktivt i olika forskningsprojekt. På så sätt kan vi utbyta kunskaper mellan forskning, lantbruk och näringsliv.


Samarbeten för forskning och utveckling

 • Nyttodjur i fruktodling, Lunds Universitet
 • Ogräsbekämpningsmedel, Århus Universitet
 • Moderna Odlingen, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Fruktlagring och gödselforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Framtagning av nya äppelsorter, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Artificiell intelligens som beslutsstödsystem, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket
 • Bekämpningspreparat, Hushållningssällskapet
 • Insektsforskning, myrors inverkan på nyttodjur, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Feromon och fågelförsök, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds Universitet
 • Nyttodjurparker, en del av EU-projektet BEESPOKE – Läs mer nedan. 
 • Sveriges Lantbruksuniversitets projekt Vildvass, för ett renare Östersjön – Läs mer nedan
 • Artificiell intelligens som beslutsstödsystem åt livsmedelsindustrin, Linköpings Universitet och Livsmedelsföretagen
 • Biologisk mångfald runt Kivik, Naturum/Nationalparken Stenshuvud och Pollinera Sverige

Biologisk mångfald

Rapporter visar att den biologiska mångfalden minskar snabbt över hela världen, med en risk att nära 75% av de existerande arterna idag kommer att dö ut de närmaste århundradena.

Vi arbetar för ökad biodiversitet i våra odlingar genom att bland annat låta varannan rad vara oklippt och odlingar sås med olika växtarter. Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation driver vi också ett projekt för att undersöka hur nyttoinsekter kan gynnas och den biologiska mångfalden kan öka, både i odlad mark och i hemträdgårdar.

Läs mer

Samarbete för Östersjön

Med Östersjön som granne har vattnet en särskild plats i vårt hjärta. Vi samarbetar därför med Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, som båda arbetar för att främja vattenmiljön i Östersjön. Projekten bidrar till att förbättra bland annat gäddors levnadsmiljö och minska Östersjöns övergödning. Texten ”Ett renare Östersjön” syns på våra 1+4 fruktdryckskoncentrat, för att öka medvetenheten om projekten och Östersjöns situation.

Gäddfabriker

En stor andel av Sveriges våtmarker och vattendrag har torrlagts, vilket resulterat i en sämre levnadsmiljö för bland annat gäddor. Våtmarker och vattendrag är perfekta lekmiljöer för gäddor och när dessa försvunnit har antalet gäddor minskat. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund hjälper fiskarna genom att bygga gäddfabriker. Fabrikerna är våtmarker som restaurerats för att åter ge gäddorna lekplatser och öka dess antal. Våtmarkerna är även trivsamma platser för andra fiska och fåglar, och suger upp näring så att Östersjöns övergödning minskar.

Läs mer

Vildvassprojekt

Vi stöttar Sveriges Lantbruksuniversitet i ett projekt om vildvass, med målet att minska Östersjöns övergödning och bidra till ett renare Östersjön. Eftersom vildvass tar upp näring kan skörden av vass minska Östersjöns övergödning. Den näringsrika vassen kan efter skörd även användas som foder till exempelvis hästar och kor.

Läs mer

Pollinering

Våra 120 000 äppelträd är beroende av våra mycket små medarbetare, pollinerarna. De pollinerar blommorna som vecklar ut sig på äppelträden under våren, och tack vare dem har vi äpplen att skörda till hösten. Till stor del tack vare pollinatörerna kan vi göra god must och cider, och vi kan äta svenska äpplen året om. För att öka kunskapen om olika nyttodjur samarbetar vi med forskare från Lund Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, med målet att öka kunskaperna om nyttodjuren.

Nyttodjurparker

En av projektets nyttodjurparker är under uppbyggnad i våra äppelodlingar i Kivik. Syftet är att skapa en oas med element som fyller nyttodjurens olika behov. Målet är att öka den biologiska mångfalden och bidra till ett ekosystem i balans.

Läs mer