Forskning och samarbeten för framtidens äppelodling

På Kiviks Musteri har vi odlat äpplen i fem generationer. Vi älskar det svenska äpplet och vill att man även i framtiden ska kunna njuta av det. Vi vill bevara det kulturella arv som äppelodling är och ta vårt ansvar för framtidens odling, därför samarbetar vi med flertalet universitet i olika forskningsprojekt om äppelodling. Vi tror att kunskapsutbyte mellan forskning, lantbruk och näringsliv är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden. Som en av Sveriges största äppelodlare och med kunskap genom hela livsmedelskedjan vill vi bidra med vår erfarenhet och ge forskningen tillgång till våra odlingar för försök.

Forskningsprojekt vi deltar i

Några av de forskningsprojekt vi deltar i tillsammans med olika universitet:

 • Nyttodjur i fruktodling, Lunds Universitet
 • Ogräsbekämpningsmedel, Århus Universitet
 • Moderna Odlingen, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Fruktlagring och gödselforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Framtagning av nya äppelsorter, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Artificiell intelligens som beslutsstödsystem, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket
 • Bekämpningspreparat, Hushållningssällskapet
 • Insektsforskning, myrors inverkan på nyttodjur, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Feromon och fågelförsök, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds Universitet
 • Artificiell intelligens som beslutsstödsystem åt livsmedelsindustrin, Linköpings Universitet och Livsmedelsföretagen

Medlem i gröna nätverk

Utöver forskningsprojekt deltar vi i olika nätverk för att gynna den svenska äppelnäringen på olika sätt.

 • Partnerskap Alnarp, samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom grön näring i södra Sverige
 • Representant för Växtförädling inom frukt och bär i den nationella Livsmedelsstrategin
 • LRF´s styrelse i trädgårdssektionen
 • Svenska Musterier, sammanslutning av musterier och mustaktörer i syfte att lyfta den svenska musterinäringen
 • Pollinera Sverige, verkar för utveckling, samarbete och kunskapsspridning om pollinatörer