Visselblåsning

Visselblåsning inom Kiviks Musteri

Kiviks Musteri eftersträvar en kultur som präglas av våra värderingar: Tillsamman, Mod, Ansvar och Förebild. Vi som företag vill upplevas som en attraktiv arbetsgivare som följer lagar och förordningar, vara en förebild för andra och som tar vårt ansvar. Inom organisationen vill vi ha högt i tak och att det förs en dialog om ett problem uppkommer i verksamheten. Vi har även tydliga policys och kanaler för att en visselblåsare inom organisationen ska kunna rapportera missförhållande. Visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, rapporterar allvarliga missförhållande i verksamheten. Med allvarliga missförhållanden avses t ex brottsligt agerande med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Även förfaranden som inte är straffbelagda kan betraktas som allvarliga missförhållanden.

Visselblåsaren och dennes närmsta krets har enigt lag (2021:890) skydd. Enligt lag (2021:890) så omfattas även följande personkategorier av skyddet:

  • Arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete på organisationen
  • personer som söker eller utför volontärarbete inom organisationen
  • personer som söker eller fullgör praktik inom organisationen
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under organisationens kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag inom organisationen

Detta innebär att de är viktigt för oss att inte bara skapa kanaler för visselblåsare inom organisationen utan även skapa en möjlighet för dig som tillhör någon av ovanstående kategori att rapportera om misstänkta missförhållande.

Hur gör man för att slå larm?

Vi har, för att underlätta för den som avser att slå larm, valt att erbjuda följande särskilda visselblåsarkanaler:

  • Via telefon genom samtal till HR avdelningen: koppling från 0414-719 00
  • Via mail till HR avdelningen: HR@kiviksmusteri.se
  • Via post till HR avdelningen, Karakåsvägen 45, 277 35 Kivik
  • Boka tid för ett fysiskt möte via HR@kiviksmusteri.se

Så snart ett larm om allvarliga missförhållanden inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att företaget har mottagit larmet, om det är praktiskt möjligt. Kiviks musteri utgår från att den som slår larm vill vara anonym och hela processen hanteras under sekretess.

Omgående efter att företaget tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som lämnats för att avgöra om det fordras ytterligare utredning. HR Chefen samordnar detta arbete. Nästa steg i processen är att företaget fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. För att kunna göra en bedömning behöver vi veta: 1) Vad har hänt? 2) Var och när inträffade det? 3) Vem/vilka var inblandade? 4) Beskriv händelseförloppet! 5) Har det hänt tidigare? 6) Hur reagerade Du? 7) Övrig information kring ärendet och behov framåt?

Whistleblowing at Kiviks Musteri

Kiviks Musteri strives for a culture characterized by our values: Together, Courage, Responsibility and to be a Role Model. Our company is an attractive employer who takes our responsibility, leads by example, and follow laws and regulations. Within the organization, we have a culture of open and transparent communication which inspires dialogue if a problem arises. We have clear policies and communication channels for a whistle-blower within the organization to report misconduct. Whistleblowing is when a person, often an employee, reports serious misconduct within the organization. Serious misconduct entails criminal conduct with imprisonment in the penalty scale or comparable misconduct. However, even non-criminal proceedings can be regarded as serious misconduct.

The whistle-blower and their closest group of people have united law (2021: 890) protection. According to law (2021:890), the following categories of persons are also covered by legal protection:

• Current employees as well people aspiring to seek employment at the organization.
• people who look to volunteer at the organization.
• people who are currently or aspire to carry out an internship at the organization.
• persons who are otherwise available to perform or previously have performed work under the control and direction of the organization.
• self-employed people who currently work for or seek to perform assignments within the organization.

Kiviks Musteri believes that it is important to create and maintain communication channels for whistle-blowers within the organization. Furthermore, we are committed to establish an opportunity for anyone who identifies with the above categories to report suspected misconduct.

How do you raise a concern?
• By phone to the HR department: connection from 0414-719 00
• By email to the HR department: HR@kiviksmusteri.se
• By mail to the HR department, Karakåsvägen 45, 277 35 Kivik
• Book an appointment for a physical meeting via HR@kiviksmusteri.se

If practical, when a concern is raised regarding a serious misconduct, the whistle-blower receives a confirmation acknowledging that the business has received the grievance. Kivik’s Musteri respects the whistle-blowers’ right to remain anonymous and conduct the entire process confidentially.

Immediately following a reported grievance, the HR Manager coordinates an analysis of the information provided to determine whether further investigation is required. Thereafter, the business makes a determination to either further escalate or close out the complaint. In order to make an assessment, we need to know: 1) What has happened? 2) Where and when did it occur? 3) Who was involved? 4) Describe the course of events! 5) Has it happened before? 6) How did you react? 7) Any other information about the case or any further support needed?