Visselblåsning

Visselblåsning inom Kiviks Musteri

Kiviks Musteri eftersträvar en kultur som präglas av våra värderingar: Tillsamman, Mod, Ansvar och Förebild. Vi som företag vill upplevas som en attraktiv arbetsgivare som följer lagar och förordningar, vara en förebild för andra och som tar vårt ansvar. Inom organisationen vill vi ha högt i tak och att det förs en dialog om ett problem uppkommer i verksamheten. Vi har även tydliga policys och kanaler för att en visselblåsare inom organisationen ska kunna rapportera missförhållande. Visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, rapporterar allvarliga missförhållande i verksamheten. Med allvarliga missförhållanden avses t ex brottsligt agerande med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Även förfaranden som inte är straffbelagda kan betraktas som allvarliga missförhållanden.

Visselblåsaren och dennes närmsta krets har enigt lag (2021:890) skydd. Enligt lag (2021:890) så omfattas även följande personkategorier av skyddet:

  • Arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete på organisationen
  • personer som söker eller utför volontärarbete inom organisationen
  • personer som söker eller fullgör praktik inom organisationen
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under organisationens kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag inom organisationen

Detta innebär att de är viktigt för oss att inte bara skapa kanaler för visselblåsare inom organisationen utan även skapa en möjlighet för dig som tillhör någon av ovanstående kategori att rapportera om misstänkta missförhållande.

Hur gör man för att slå larm?

Vi har, för att underlätta för den som avser att slå larm, valt att erbjuda följande särskilda visselblåsarkanaler:

  • Via telefon genom samtal till HR avdelningen: koppling från 0414-719 00
  • Via mail till HR avdelningen: HR@kiviksmusteri.se
  • Via post till HR avdelningen, Karakåsvägen 45, 277 35 Kivik
  • Boka tid för ett fysiskt möte via HR@kiviksmusteri.se

Så snart ett larm om allvarliga missförhållanden inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att företaget har mottagit larmet, om det är praktiskt möjligt. Kiviks musteri utgår från att den som slår larm vill vara anonym och hela processen hanteras under sekretess.

Omgående efter att företaget tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som lämnats för att avgöra om det fordras ytterligare utredning. HR Chefen samordnar detta arbete. Nästa steg i processen är att företaget fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. För att kunna göra en bedömning behöver vi veta: 1) Vad har hänt? 2) Var och när inträffade det? 3) Vem/vilka var inblandade? 4) Beskriv händelseförloppet! 5) Har det hänt tidigare? 6) Hur reagerade Du? 7) Övrig information kring ärendet och behov framåt?